Privātuma politika

SIA “EXPON”, reģistrācijas numurs: 40103674732, turpmāk – EXPON, respektē savu darbinieku, sadarbības partneru, klientu un nodarbināto tiesības uz privātumu un personas datu apstrādes likumību, un, apstrādājot to personas datus, stingri ievēro 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk – VDAR) prasības, 2018.gada 21.jūnija Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Brīdī, kad fizisko personu dati, pēc EXPON pieprasījuma vai normatīvajos aktos /līgumos noteiktajā kārtībā nokļūst EXPON apstrādes sistēmās – EXPON kļūst par šo datu pārzini VDAR izpratnē, ar visiem tam saistošiem tiesībām un pienākumiem.

EXPON savā darbībā ievieš un nodrošina pamatotus un atbilstošus fiziskus, elektroniskus un administratīvus drošības pasākumus, lai novērstu personas datu nepareizu izmantošanu vai neatļautu nelikumīgu piekļuvi, datu noplūdi, zudumu vai iznīcināšanu.

Apstrādājot EXPON pieejamos fizisko personu datus, EXPON nepārprotami vadās pēc VDAR noteiktajiem principiem, tostarp:

* pieprasa un iegūst tikai tik daudz personas datu, cik ir nepieciešams katra atsevišķa apstrādes mērķa sasniegšanai;

* fizisko personu datu iegūšana ir pamatota ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai tas ir nepieciešams ar līgumu uzņemto pienākumu izpildei;

Trešās personas no EXPON var saņemt tikai minimāli nepieciešamo fizisko personu datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, un var to izmantot tikai savstarpējos līgumos stingri atrunātajiem nolūkiem. EXPON rūpīgi izvērtē un ļauj piekļūt fizisko personu datiem tikai tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās saistības un spēj nodrošināt attiecīgo datu aizsardzības līmeni.

Veicot bezkontakta veidā iegūto personas datu (videonovērošana) apstrādi fizisko personu vitāli svarīgu interešu un īpašuma aizsardzībai, EXPON izmanto iekārtas, kas neveic audio ierakstus. Videokameras ierakstiem rezerves kopijas netiek veidotas.

Datu subjektiem ir tiesības viegli un ērti, sazinoties ar EXPON, saņemt informāciju par saviem personas datiem, pieprasīt piekļuvi tiem un iesniegt pieteikumu datu grozīšanai/labošanai, dzēšanai, ierobežošanai un pārnešanai, iebilst pret to apstrādi vai ierobežot datu izmantošanu, atsaukt piekrišanas, neietekmējot līdz atsaukuma brīdim veikto datu apstrādi, ja tas atbilst VDAR noteikumiem un nav pretrunā ar citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Sazināties ar EXPON par fizisko personu datu apstrādes jautājumiem ir iespējams rakstveidā:

* nosūtot vēstuli: SIA “EXPON”, Eksporta iela 14, Tukums, LV-3101, Latvija.

* uzrakstot e-pastu: info@expon.lv

EXPON veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tikai datu subjekta iesniegumā/pieprasījumā norādīto kontaktinformāciju.

Scroll to Top